<-- Terug naar ons repertoire

Heer ik geef m'aan U volkomen.

Evangelische Liedbundel 313
Johannes de Heer 120
Leger des Heils 16

Heer ik geef m'aan U volkomen; 'k leg mijn al hier voor U neer,
opdat Gij in mij zoudt wonen, met Uw Geest o Heer!
Al de liefde van mijn harte, zij U voortaan toegewijd!
'k Vrees geen moeite meer of smarte daar Gij met mij zijt.

Refrein:
Glorie glorie, halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.

Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, neem hem aan nu voor altijd;
dat niets kwaads hem immer weder van de Uwen scheid'!
Heer, tot U breng ik mijn leven, hoor nu mijn geloften aan;
'k heb mijn al aan U gegeven neem het, Heiland aan.
Refrein.

Heer, mij God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor U!
Jezus' bloed kocht ook mijn leven, Hem behoor ik nu.
Openbaar U zelf aan mij, Heer, als mijn eeuwig trouwe Vrind!
Tot in 't stervensuur bewaar mij, voor altijd Uw kind.
Refrein.tekst: A.C. Bondam
melodie: L. Mason
© Leger des Heils